Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy KRPDŠ

4. 12. 2014

Stanovy Klubu rodičů a přátel dětí a školy, o.s.

při ZŠ Velvary,

Úvodní ustanovení:

Název občanského sdružení: Klub rodičů a přátel dětí a školy, o.s. při ZŠ Velvary (dále jen Klub).

Sídlo: ZŠ Velvary, Školní 269, 273 24 Velvary

Postavení Klubu

Klub je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců žáků, občanů, kteří se zajímají o práci školy, založené jako dobrovolné sdružení občanů podle zákona č. 83/1990 Sb.

Klub je nepolitickou zájmovou organizací, zastupující zájmy žáků a jejich zákonných zástupců. Hájí a prosazuje jejich vzdělávání a výchovu, všestranný rozvoj jejich osobnosti a podmínky pro jejich plné uplatnění v životě společnosti

Klub je nezávislý na politických stranách, orgánech státní moci a správy i jiných organizacích. K zabezpečení svých cílů jedná se školou, s orgány samosprávy a státní správy, jinými společenskými organizacemi a veřejnými institucemi na základě partnerství a vzájemného respektování

Cíle Klubu

Činnost Klubu je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání. Ke splnění těchto základních cílu Klubu zejména:

  • seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování

  • seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování

  • přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné a vzdělávací činnosti, zlepšování školního prostředí, propagaci školy, organizaci akcí pořádaných školou

  • aktivně se podílí na činnosti orgánů samosprávy a spolupracuje s orgány státní správy ve školství a na úseku sociální politiky vůči rodině a dětem.

  • pořádá akce přispívající ke zlepšení spolupráce rodičů se školou a žáky.

Organizace Klubu

Individuálním členem Klubu může být každý občan starší 18 let, který souhlasí se stanovami a programem Klubu a uhradí schválený členský příspěvek.

 Členství zaniká neuhrazením členského příspěvku v daném školním roce.

 Člen má právo aktivně se podílet na každé činnosti organizace, volit a být volen jako zástupce třídy, tj. třídní důvěrník, dále volit a být volen do Výboru klubu, vznášet své názory, náměty a připomínky, osobně se účastnit projednávání veškerých návrhů.

 Člen má povinnost dodržovat stanovy Klubu, platit členský příspěvek.

 Kolektivním členem Klubu může být i jiná právnická osoba, působící na území ČR, která souhlasí se stanovami Klubu a hodlá se na jeho činnosti aktivně podílet.

Orgány

 Orgánem Klubu je Výbor klubu, složený z volených zástupců tříd. Zástupce třídy je volen a odvoláván rodiči nebo zákonnými zástupci žáků. Výbor klubu řídí činnost Sdružení a projednává všechny otázky v působnosti Sdružení. V čele Výboru klubu stojí předseda volený Výborem klubu a zastupuje Výbor vůči škole, orgánům samosprávy i státní správy a jiným organizacím. O jeho případném odvolání rozhoduje Výbor klubu.

 Jednání výboru se může účastnit každý člen Klubu, který o to projeví zájem. Při projednávání otázek související s prací školy zve Výbor k jednání ředitele školy, popř. další zástupce školy.

 K zabezpečení své činnosti a cílů může Klub vytvářet i další zájmová, odborná či jiná seskupení dočasného nebo trvalého charakteru bez právní subjektivity.

 K operativními řízení činnosti může Výbor ze svých řad zvolit užší Komisi. Komise je odpovědná Výboru.

 O změně stanov rozhoduje Výbor hlasováním. Ke změně stanov je třeba většiny hlasů členů Výboru.

Hospodaření klubu

 Příjmy Klubu tvoří členské příspěvky, dary, výnosy z akcí a jmění Klubu. Výdaje jsou určeny zejména pro materiální a finanční pomoc škole .

 Výši členského příspěvku schvaluje Výbor klubu. Pokud rodiče mají na škole více dětí, platí se členský příspěvek pouze jednou.

 Příjmy a výdaje Klubu jsou evidovány v pokladní knize. Pokladník předkládá Výboru klubu zprávu o činnosti hospodaření Klubu jedenkrát za školní rok.

 V případě zániku Klubu přechází likvidační zůstatek do majetku ZŠ Velvary.

Závěrečná ustanovení

 Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace.

Ve Velvarech dne 14.října 2008