Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nové stanovy od 8.12.2015

2. 1. 2016

             Stanovy Klubu rodičů a přátel dětí a školy, z.s.

při ZŠ Velvary,

 

Úvodní ustanovení:

Sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.

 

Název

Název- Klub rodičů a přátel dětí a školy  o.s.. při ZŠ Velvary se s ohledem na § 216 NOZ mění na Klub rodičů a přátel dětí a školy  z.s.. při ZŠ Velvary (dále jen Klub)

Sídlo: ZŠ Velvary, Školní 269, 273 24 Velvary

Postavení Klubu

Klub je dobrovolným spolkem  rodičů, zákonných zástupců žáků, občanů, kteří se zajímají o práci školy, založené jako spolek občanů podle zákona č. 83/1990 Sb.

Klub je nepolitickou zájmovou organizací, zastupující zájmy žáků a jejich zákonných zástupců. Hájí a prosazuje jejich vzdělávání a výchovu, všestranný rozvoj jejich osobnosti a podmínky pro jejich plné uplatnění v životě společnosti

Klub je nezávislý na politických stranách, orgánech státní moci a správy i jiných organizacích. K zabezpečení svých cílů jedná se školou, s orgány samosprávy a státní správy, jinými společenskými organizacemi a veřejnými institucemi na základě partnerství a vzájemného respektování

Cíle Klubu

Činnost Klubu je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání. Ke splnění těchto základních cílů Klubu zejména:

  • seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování
  • seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování
  • přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné a vzdělávací činnosti, zlepšování školního prostředí, propagaci školy, organizaci akcí pořádaných školou
  • aktivně se podílí na činnosti orgánů samosprávy a spolupracuje s orgány státní správy ve školství a na úseku sociální politiky vůči rodině a dětem.
  • pořádá akce přispívající ke zlepšení spolupráce rodičů se školou a žáky.

 

 

Organizace Klubu

Individuálním členem Klubu může být každý občan starší 18 let, který souhlasí se Stanovami a  cíli Klubu a uhradí schválený členský příspěvek. Členem Klubu může být i jiná právnická osoba, působící na území ČR, která souhlasí se stanovami Klubu a hodlá se na jeho činnosti aktivně podílet.

Členství vzniká uhrazením členského příspěvku  v daném školním roce.

 Členství zaniká neuhrazením členského příspěvku v daném školním roce.

 Člen má právo aktivně se podílet na každé činnosti organizace, volit a být volen jako zástupce třídy, tj. třídní důvěrník, dále volit a být volen do Výboru klubu, vznášet své názory, náměty a připomínky, osobně se účastnit projednávání veškerých návrhů.

 Člen má povinnost dodržovat stanovy Klubu, platit členský příspěvek.

Po zaplacení členského příspěvku je zapsán do  seznamu členů. Jmenný seznam členů bude veřejně přístupný

Orgány

 Orgánem Klubu je Výbor klubu, složený z volených zástupců tříd. Zástupce třídy je volen a odvoláván rodiči nebo zákonnými zástupci žáků. Výbor klubu řídí činnost Spolku a projednává všechny otázky v působnosti Spolku. V čele Výboru klubu stojí předseda volený Výborem klubu a zastupuje Výbor vůči škole, orgánům samosprávy i státní správy a jiným organizacím. O jeho případném odvolání rozhoduje Výbor klubu.

 Jednání výboru se může účastnit každý člen Klubu, který o to projeví zájem. Při projednávání otázek související s prací školy zve Výbor k jednání ředitele školy, popř. další zástupce školy.

 K zabezpečení své činnosti a cílů může Klub vytvářet i další zájmová, odborná či jiná seskupení dočasného nebo trvalého charakteru bez právní subjektivity.

 K operativnímu řízení činnosti může Výbor ze svých řad zvolit užší Komisi. Komise je odpovědná Výboru.

 O změně stanov rozhoduje Výbor hlasováním. Ke změně stanov je třeba většiny hlasů členů Výboru.

Hospodaření klubu

 Příjmy Klubu tvoří členské příspěvky, dary, výnosy z akcí a jmění Klubu. Výdaje jsou určeny zejména pro materiální a finanční pomoc  škole .

 Výši členského příspěvku schvaluje Výbor klubu. Pokud rodiče mají na škole více dětí, platí se členský příspěvek pouze jednou.

 Příjmy a výdaje Klubu jsou evidovány v pokladní knize. Pokladník předkládá Výboru klubu zprávu o činnosti hospodaření Klubu jedenkrát za školní rok. V případě zániku Klubu přechází likvidační zůstatek do majetku ZŠ Velvary.

Závěrečná ustanovení

 

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem 8.12.2015